Etkin

Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Hakkımızda

Şirketimiz kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi müşterilerine gayrimenkul sektöründe değerleme ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere 01.04.2008 tarihinde kurulmuş olup, kuruluşa ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII, No: 35 sayılı SPK Mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine 20.05.2010 tarih 452/5015 sayılı kurul kararı ile alınmıştır.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (Kurul), 13.06.2013 Tarih ve 5381 Sayılı Kararı ile; Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmenliğin 11 inci maddesine istinaden Bankalara "Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya bir Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

Vizyon - Misyonumuz

Türkiye’de gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmetlerini uluslararası standartlara yükseltmek , yatırımcıların, hizmet verilen kurum ve kuruluşların beklentilerini, müşteri memnuniyetini esas alarak en üst seviyede gözetmek, sektörde kaliteyi yükseltmek ve geliştirmek, sürekli gelişim ve değişim içerisinde olmaktır. Ayrıca gayrimenkul finansmanını ve mortgage sisteminin ülkemizde yaygınlaşmasına aracılık yaparak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Kalite Politikamız 

Değerleme uzmanlığı ve danışmanlık alanında; kolay anlaşılır, şeffaf, açıklayıcı, zamanında, doğru, objektif değerleme raporları hazırlamak, Çalışanlarımızın eğitimine ve kişisel gelişimine katkıda bulunarak ve güvenli, tarafsız bir ortamda çalışmaları sağlanarak, çalışan memnuniyetinde ve hizmet kalitesinde sürekli gelişim sağlamak. Müşterilerimiz ve değerleme uzmanlarımız ve resmi kurumlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalarak, çıkar çatışmalarına sebebiyet vermemek, Çalışmalarımızda gizlilik ilkesine uygun davranmak, müşteri sırrını 3. kişilerle paylaşmamak, Tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak, müşterilerimize karşı ayrım gözetmemek ve önyargı beslememek, İlgili mevzuat ve uluslararası değerleme standartlarına uygun tarafsız ve güvenilir hizmet vermek, Türkiye’deki değerleme ve danışmanlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmek ve kalitesini artırmak.

İlkelerimiz 

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı Kapsamında Hizmet İlkelerimiz; 

- Sorumluluk İlkesi ; Gayrimenkul değerleme şirketleri ve değerleme raporunu imzalayan değerleme uzmanları, konut değerleme uzmanları ile sorumlu değerleme uzmanları; hazırlanan raporda ulaşılan sonuçlar dolayısıyla; raporun belirlenen standartlara uygun olmaması, yeterli incelemenin yapılmaması, hatalı verilerin kullanılması ve buna benzer nedenlerle; müşterilerine veya söz konusu rapordan faydalanan üçüncü kişilere verdikleri zararlardan müteselsilen sorumludurlar. 

- Bağımsızlık İlkesi ; Gayrimenkul değerleme şirketleri ile bu şirketlerde çalışan değerleme uzmanları ve konut değerleme uzmanları, değerleme çalışmalarında objektif ve bağımsız olmak zorundadır. Değerleme uzmanlarının; değerleme işlemleri sırasında dürüst ve tarafsız olmaları esastır Değerleme uzmanları çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, inceleme sonucunda ulaştıkları görüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorundadırlar. 

- Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi ; Gayrimenkul değerleme şirketlerinde çalışan değerleme uzmanları; değerleme görevinin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve değerleme raporunun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir uzmanın aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder.Değerleme uzmanı değerleme faaliyetleri esnasında, program yapmak, uygun nitelikte ve güvenilir bilgi ve belge toplayarak inceleme yapmak, düzenli çalışma kağıtları hazırlamak ve görüşünü, özen ve titizlikle düzenleyeceği değerleme raporunda açıklamak zorundadır. 

- Sır Saklama Yükümlülüğü İlkesi ; Değerleme uzmanları, Şirketin yöneticileri, denetçileri ve değerleme uzmanları; SPK mevzuatı gereği, müşterileri ve değerlemesini yaptıkları işlerle ilgili bilgileri açıklayamazlar; bu bilgileri doğrudan veya dolaylı kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmadan sonra da devam eder. Öteyandan, SPK mevzuatının izin verdiği, Müşterilerinin açık onayı veya talebinin olması, Mevzuat uyarınca yetkili kamu kuruluşlarınca talep edilmesi, İlgili meslek odaları veya derneklerce mesleki amaçlarla talep edilmesi, gibi hallerinde ilgili kişi ve kuruluşlara söz konusu bilgiler verilebilir veya aktarılabilinirHizmet Verdiğimiz Sektörler 

* Tahsili gecikmiş kamu alacaklarının tahsil edilmesi için; borçlı ile anlaşarak borcun yapılandırılmasında teminat olarak alınacak yada ilgili icra yoluyla satışına gidilecek gayrimenkulün değer tespiti.

* Kamulaştırma çalışmalarına esas teşkil eden gayrimenkul değerleme raporlarının düzenlemesi.

* 5737 Sayılı Vakıfbank Kanunu 12. Md. kapsamındaki; Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıfların sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları, yetkili organın kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilmesi veya paraya çevrilebilmesi amacıyla yapılan gayrimenkul değerlemeleri

* Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu Md. 17 kapsamındaki, koruma amaçlı imar planları nedeniyle yapılacak aktarım işlemlerinde kullanılmak üzere yapılacak rayiç değer tespitleri

* Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi hakkındaki 4706 sayılı kanunun 7. Md. kapsamında; hazineye ait taşınmazların satışı, kiralanması, tahsisi ve sınırlı ayni hak tesislerinde, rayiç bedel tespit edilmesi

* Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde "en uygun ve en verimli" projenin seçilmesine yönelik yapılacak; ihale süreci oluşturma ve proje değerlendirme çalışmaları

* Kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanacak veya kamuya ait kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespitleri

* Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilglili, kamu kuruluşları ve belediyeler adına yapılan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemeleri, Kentsel dönüşüm projelerini yönetmek, matematiksel paylaşım modellemelerini oluşturmak ve yapılması sağlamak.

* Gayrimenkuller ile bunlara bağlı hak ve faydalardaki vergi matrahlarının tespiti için yapılan değerleme çalışmaları
* Satışa sunulan gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti.

* Gayrimenkuller ve buna bağlı hakların hukuki durum analizleri.

* Teminat olarak alınacak gayrimenkullerin ipotekleri için değer tespiti.

* Gayrimenkullerin hukuki durumlarında ortaya çıkan kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti.

* Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması.

* En iyi ve en verimli kullanım analizleri.

* Daha önce ekspertiz raporu tanzim edilen gayrimenkullerin üzerinde bir yıl geçmesini müteakip mukayesiyeli ekspertiz raporu.

* Tahsili gecikmiş alacaklara intikal etmiş firmalarla ilgili icra yoluyla satışına geçilecek gayrimenkulün satış öncesi değer tespiti.

* Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi.

* Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım ve satımı amacıyla değer tespiti.

* Kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi.
* Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı amacıyla değer tespiti,

* Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi amacıyla değer tespiti,

* Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti,

* Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti,

* Hisse senetleri borsada işlem gören tüm şirketlerin, aktif toplamının %10'unu aşan varlık transferleri; gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerleme hizmetleri,

* Yatırım projeleri için fizibilite ve getiri analizleri,

* Satışa sunulan yada satın alınacak gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti,

* Gayrimenkul ve buna bağlı hak ve faydaların sigorta işlemlerine esas olan değerlerinin tespiti, (ön ekspertiz)

* Teminat olarak alınacak gayrimenkul ipotekleri için değer tespiti,

* Gayrimenkuller ve buna bağlı hakların hukuki durum analizleri gayrimenkullerin hukuki durumlarında ortaya çıkan kanuna ve ilgli mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti,

* Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, en iyi ve en verimli kullanım analizleri,

* Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti.
* Kurumlar Vergi Kanunu 13. Madde de açıklanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağılımı kapsamında olan, ortaklar tarafından şirket sermayesine konulacak, şirkete satılacak yada şirkete kiralanacak gayrimenkullerin, transfer fiyatlandırmasının piyasa rayiç değerlerinde olup olmadığının ve emsallere uygunluk ilkesini sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi için yapılan değerleme çalışmaları,

* Şirketler tarafından satışa sunulan ya da satın alınacak olan gayrimenkuller için günün rayicine göre değer tespitleri,

* Şirket portfotündeki gayrimenkuller için en iyi ve en verimli kullanım analizleri,

* Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespitleri,

* Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerinin tespiti,

* Muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makina ve techizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri,

* Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti.
* Portföyde bulunan atıl durumdaki gayrimenkuller için geliştirme ve bu projelere göre verimlilik ve fizibilite analizleri,

* Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı amacıyla değer tespiti,

* Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi amacıyla değer tespiti,

* Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti,

* Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerlerinin tespiti,

* Hisse senetleri borsada işlem gören tüm şirketlerin, aktif toplamının %10'unu aşan varlık transferleri; gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka şirkete ayni sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yaşanılması gereken değerleme hizmetleri,

* Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının; portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı, portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi, kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması, potföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması, gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi, ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerlerinin tespiti, ortaklığa ayni sermaye konulması,

* Gayrimenkule dayalı menkul kıymet ihraçlarında ve gayrimenkul portföyü yöneten yatırım kuruluşlarında portföyde bulunan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi,

* İsim hakkı, Marka değeri, Kullanım hakkı, Lisans, Şerefiye gibi maddi olmayan duran varlıkların değerlemeleri

Gayrimenkullerin giderek çeşitlendiği günümüz koşullarında, bireysel yatırımcılar, gerek kullanım gerekse yatırım amaçlı gayrimenkul ilişkilerinde, profesyonel hizmet almaya daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu hizmet kimi zaman alınacak gayrimenkulün gerçek fiyatının yada kira bedelinin tespiti, kimi zamanda gayrimenkulün projesine, hukuki gerekliliklerine uygun olup olmadığı tespiti şeklinde olabilmektedir. Bireysel yatırımcılar,gayrimenkul konusunda biliçli davranabilmeleri ve her değişkenin farkında olan, objektif alıcı olabilmeleri için, gayrimenkul ve projesi hakkında, her türlü teknik yada hukuki bilgiye sahip olmalılar. Şirketimiz bireysel yatırımcılara, yakın gelecekte daha da önem kazanacak gayrimenkul yatırımlarının, risk ve bilinmezlikleri konusunda bağımsız ve tarafsız olarak, aşağıda detayları bulunan konularda rehberlik etmektedir.

* Piyasa rayiç satış yada kira değer tespitleri,

* Proje ve gerekli yasal mevzuata uygunluk tespitleri,

* Kullanım yada yatırım amacına uygun gayrimenkul tespitleri,

* Gayrimenkullerin değerlendirilmesinde öneri ve danışmanlık,

* Veraset intikali yoluyla edinilen gayrimenkullerin hak sahipleri arasında adilce paylaşımı için değer tespitleri yapılarak, paylaşım modeli hazırlanması.

* Satışa sunulan yada satın alınacak gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti,

* Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti,

* Gayrimenkulün tapu kayıtları,kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi,

* Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için,yasal prosedüre uygunluğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,

* Kat karşılığı yapılacak gayrimenkul projelerinde oran ve değer tespitleri,

* 5737 sayılı vakıflar kanununun 12. maddesi kapsamındaki;mülhak,cemaat,esnaf vakıfları ile yeni vakıfların sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları,vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilmesi veya paraya çevrilebilmesi amacıyla yapılan gayrimenkul değerlemeleri.

* Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde en uygun ve en verimli projenin seçilmesine yönelik yapılacak;ihale süreci oluşturma ve proje değerlendirme çalışmaları.

Makine parkı ve ekipmanlar gayrimenkul ile birlikte veya ayrı olarak tesis değerlemesi, organizasyonumuz içerisinde ayrı bir departman olarak yapılandırılmıştır. Şirketimiz bünyesinde, tecrübelerini değerleme alanında birleştirmiş makine mühendislerinin işbirliği ile Türkiye genelinde makine ve tesis değerlemeleri yapılmaktadır. Departmanımızda SPK lisanslı makine yüksek mühendisleri ve makine mühendisleri görev yapmaktadır.

* Bir gayrimenkulün, 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası veya 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların, yani üretim ya da hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve teçhizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri.

* Şirketlerin toplam varlıklarının tespiti amacıyla, gayrimenkulleriyle birlikte, bu gayrimenkullerde üretim ya da ticaret amaçlı bulunan makine ve techizat için piyasa rayiç değer tespitleri.

* Her türlü kara taşıt aracı değerlemesi

* Her türlü iş makinaları değerlemesi

* Deniz araçları değerlemesi (gemi, yat, kotra vb.)

* Hava ulaşım araçları değerlemesi (uçak, helikopter vb.)

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarında modern yaşamın gerektirdiği tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. Etkin Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Kentsel Dönüşüm Değerlemesini Riskli Alan ya da Riskli Yapı

Projeleri Kapsamında;

* Hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin hazırlanması,

* Gayrimenkulün yasal ve mevcut durum değer tespitinin yapılması, katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve değerleme raporlarının düzenlenmesi,

* Boş hale gelecek parselin kullanım alternatiflerinin belirlenerek, imar ve yapılaşma şartlarına göre olası “en etkin ve en verimli kullanım” öneri çalışmaları,

*Boş arsa değerinin belirlenmesi ve raporlanması,

*Avan proje değerinin belirlenmesi ve raporlanması,

*Dönüşüm modelinin belirlenmesi, dağıtım değeri tespit katsayısının belirlenmesi,

*Hak sahipleri dağıtım değerlerinin tespiti ve raporlanması,

*Hak sahipleri ile yatırımcı arasında uzlaşma çalışmalarının yapılması, protokol hazırlanması,

*Paylaşım modelinin geliştirilmesi ve hak sahipleri ile yapımcı görüşmelerinin gerçekleştirilmesi hizmetlerini vermektedir.
Şirketimiz gayrimenkul sektöründe;

* Gayrimenkul Portföy Yönetim Danışmanlığı

* Gayrimenkul hukuksal ve mali danışmanlığı

* Kentsel dönüşüm süreci danışmanlığı

* Yatırım Danışmanlığı

* Periyodik Proje İlerleme Raporları

* İhale süreci yönetimi

* Fiyat- pazar araştırmaları

* En iyi ve en verimli kullanım analizi

* Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları

* Yatırımların karlılık analizi

* Proje şerefiyelendirme çalışmaları

* Periyodik değer tespit ve değişim analizleri

* Yer seçimi, lokasyon analizleri, bölgesel analiz hizmetlerini vermektedir.

Hizmet Alanları 

 

İLETİŞİM 

 


Konumumuz

Mustafa Kemal Mahallesi 2133. Sokak No:2/5 Çankaya / ANKARA
KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni
Gizlilik ve Çerez Politikası
Sürekli Bilgilendirme Formu