Ana Sayfa • Firma Profili • Hizmet Alanları • Bilgi Destek • Referanslar • Linkler • İnsan Kaynakları • İletişim
 
 
» 11 Eylül 2008 Tarih ve 26994 Sayılı Resmi Gazete, Değerleme Şirketleri İle İlgili Mevzuat Değişikliği
 

GÜNCEL KONU

11 Eylül 2008 PERŞEMBE                  Resmî Gazete                                          Sayı : 26994
 
YÖNETMELİK
 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aşağıdaki Geçici Madde 3 eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3 – 19/8/2008 tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi için idareye yapılmış müracaatlar, 19/8/2008 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuata göre neticelendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 19/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 

11 Eylül 2008 PERŞEMBE                   Resmî Gazete                                           Sayı : 26994
 
TEBLİĞ
 
Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLERE VE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 58)

MADDE 1 – 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesinde yer alan "Değerleme", "Konut Değerlemesi" ve "Sorumlu Değerleme Uzmanı" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, "Değerleme Uzman Yardımcısı" ve "Konut Değerleme Uzman Yardımcısı" tanımları eklenmiştir.

"Gayrimenkul Değerleme: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini,

Konut Değerlemesi: Kanunun 38/A maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, konutların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini,

Sorumlu Değerleme Uzmanı: Şirketin ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerleme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile yürüten ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanlarını,

Değerleme Uzman Yardımcısı: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı Sınavını geçmiş, gayrimenkul değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişileri,

Konut Değerleme Uzman Yardımcısı: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı Sınavını geçmiş, konut değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişileri,"

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verebilmek amacıyla Kurul listesine alınmak üzere başvuracak şirketlerin;

a) Anonim şirket olmaları,

b) Esas sözleşmelerinin 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olması,

c) Ticaret unvanlarında "gayrimenkul değerleme" veya "taşınmaz değerleme" ibaresinin bulunması,

d) Ödenmiş sermayelerinin en az 200.000 YTL olması,

e) Asgari ödenmiş sermayelerini temsil eden hisse senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkarılmış olması,

f) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

g) Ödenmiş sermayesinin asgari %51’inin, en az iki sorumlu değerleme uzmanına ait olması,

h) En az 2’si sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere en az 5 adet değerleme uzmanının tam zamanlı istihdam edilmesi,

i) Faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli mekan, personel ve donanıma sahip olması zorunludur.

Ödenmiş sermayesinin asgari % 51’inin doğrudan veya dolaylı olarak bankalara, sigorta şirketlerine veya kamu kuruluşlarına ait olması durumunda bu maddenin (g) bendinde yer alan şart aranmaz. Ancak sorumlu değerleme uzmanının sorumluluklarını yerine getirmek üzere bu Tebliğ uyarınca sorumlu değerleme uzmanının taşıması gereken, pay sahipliği dışındaki diğer nitelikleri haiz en az iki kişinin yönetim kurulu kararıyla atanması şarttır.

Şirket, ihtiyaç duyulması halinde yeterli sayıda değerleme uzman yardımcısı ve konut değerleme uzman yardımcısı istihdam edebilir.

Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenebilir."

MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurulun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinden önce, Şirket yönetim kurulu söz konusu pay devrine ilişkin olarak bir uygunluk kararı verir ve Kurul’a bildirir. Herhangi bir nedenle şirkette sorumlu değerleme uzmanının kalmaması halinde Şirket, bu durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle faaliyetlerini durdurmak ve 6 iş günü içinde Kurul’a bildirimde bulunmak zorundadır.

Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Tebliğde aranan şartları taşıdığına ilişkin belgeler ile birlikte şirket yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Kurula bilgi verilir.

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur."

MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şirket, aşağıdaki koşulların oluşması halinde Kurul listesinden çıkarılabilir.

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) veya (h) bendinde yer alan koşulların kaybedilmesi ve bu durumun 6 ay süre ile devam etmesi,

b) Değerleme raporunun yetkili olmayan kişilerce imzalanması,

c) Değerleme sırasında yeterli inceleme yapılmaması,

d) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen değerleme standartları ve değerleme mesleği ile ilgili düzenlemelere uyulmaması,

e) Çalışma kağıtlarının veya rapordaki bilgilerin raporda ulaşılan sonucu kanıtlayacak düzeyde olmaması,

f) Hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi veya bilgi verilmesi,

g) Kurulca veya Kurulca görevlendirilenlerce istenebilecek her tür bilgi veya belgenin verilmemesi veya geciktirilmesi,

h) Tebliğde düzenlenen bağımsızlık ilkesinin ihlali,

ı) Sermaye piyasası mevzuatında gayrimenkul değerleme şirketleri için belirlenen düzenlemelere uyulmaması."

MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule dayalı hak ve faydaların şirket tarafından değerlemesinin yapılabilmesi için şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen her bir değerleme raporu için ayrı bir değerleme sözleşmesi imzalanması zorunludur. Kanunun 38/A maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak değerlemelerde birden fazla değerleme raporu için tek sözleşme yapılabilir. Sözleşmenin asgari olarak;

a) Değerlemesi yapılacak gayrimenkule, gayrimenkul projelerine veya gayrimenkule dayalı hak ve faydalara ilişkin bilgileri,

b) Sözleşmenin taraflarını tanıtıcı bilgileri,

c) Ücretin tespitine ilişkin esasları,

d) Çalışma saatleri ve tahsis edilen personele ilişkin esasları,

e) Sözleşmenin süresi, sözleşmeden caymanın veya sona ermesinin şartları,

f) Şirketin hukuki ve mali sorumluluğuna ilişkin esasları

içermesi zorunludur.

MADDE 6 – Aynı Tebliğ’in 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun asgari unsurları Kurul tarafından belirlenen formata uygun, yazılı olarak hazırlanması ve en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Değerleme raporları, değerleme uzmanı ve konut değerleme uzmanı niteliğini haiz olmayan kişilerce imzalanamaz.

MADDE 7 – Aynı Tebliğ’e 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

İlan ve Reklamlar

MADDE 22/A – Gayrimenkul değerleme şirketleri; her tür yazılı, sesli ve görüntülü basın yayın ilanları, bilgi işlem ortamında verilen ilanlar, broşür, afiş ve bunlara benzer nitelikteki reklam ve ilanlarda aşağıda belirlenen ilkelere uyar.

a) Halkı yanıltıcı ve aldatıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar eder tarzda ifadelere yer verilemez.

b) Taraflı ve gerçeğe aykırı bilgi verilemez.

c) Asgari gerekliliği olan bilgiler gizlenemez.

d) Diğer gayrimenkul değerleme şirketleriyle karşılaştırma yapılamaz, "en büyük", "en iyi", "en güvenilir", "en sağlam" ve buna benzer sübjektif ve abartılı bir imaj yaratmaya yönelik ifadelere yer verilemez.

e) Değerlemenin sonucu ile ilgili vaat ve taahhütlerde bulunulamaz."

MADDE 8 – Aynı Tebliğ’e Geçici Madde 3 olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – Kurulumuzca listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketlerinden ödenmiş sermayesinin asgari % 51’i doğrudan veya dolaylı olarak bankalara, sigorta şirketlerine veya kamu kuruluşlarına ait olan şirketler, Tebliğ’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan şartı bu Tebliğ’in yayımından itibaren 3 ay içerisinde sağlamak ve ilgili yönetim kurulu kararı ile sözkonusu kişilerin niteliklerini tevsik edici belgeleri Kurula göndermek zorundadır."

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 
 
 
Gayrimenkul Değer Tespiti  •  Proje Değerleme ve Fizibilite  •  Makine ve Techizat Değerleme
Kira Haklarının Değerlemesi  •  Maddi Olmayan Varlıkların Değerlemesi  •  Turistik Tesis Değerlemesi
Sağlık ve Eğitim Tesisi Değerlemesi  •  Sanayi Tesisleri Değerlemesi  •  Rekreasyon Alanları Değerlemesi
Şirket Aktiflerinin Değerlemesi
» Kamu
» Bankacılık
» GY Ortaklıkları
» Halka Açık Anonim Ortaklıkları
» Özel Sektör
» Bireysel Yatırımcı
» Vakıflar & Dernekler
  Türkiye Genelinde 44 İlde Yapılanmamız Tamamlanmıştır. İlleri görüntülemek için tıklayınız...
• İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYIHAKKINDA YÖNETMELİK - 15 Eylül 2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazete
 
• 2020 YILI DEĞERLEME ÜCRETLERİ 31001 SAYILI RESMİ GAZETE
 
• PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 30/09/2017 - 30196 Sayılı RG
 
• PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 03/07/2017 - 30113 Sayılı RG
 
• 1 HAZİRAN 2013 28664 SAYILI RESMİ GAZETE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
 
• 31.12.2013 28868 SAYILI RESMİ GAZETE BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
 
• BÜYÜK KENTLERDE KONUT VERGİSİ YÜZDE 18'E ÇIKTI
 
• 16.12.2010 TARİH VE 3980 SAYILI KBANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
 
• AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 Resmi Gazete28309 31 Mayıs 2012
 
• TDUB Değerlendirme ve Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlanmış ve Yürürlüğe Girmiştir. - 21 Mart 2012
 
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında “Tapu Sicil ve Kadastro Bilgilerinin Elektronik Ortamda Verilmesine İlişkin Protokol” İmzalanmıştır.
 
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nca Yayımlanan 2011/3 1721 Sayılı genelge
 
• 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bütün illerde uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
• 11 Eylül 2008 Tarih ve 26994 Sayılı Resmi Gazete, Değerleme Şirketleri İle İlgili Mevzuat Değişikliği
 
2 Agustos 2021 Pazartesi
Aktif Ziyaretçi:2   -    Toplam Ziyaretçi:4280
Bugün Gelen Ziyaretçi:1
Günlük Ortalama:1
IP Adresiniz: 3.236.50.201
 
 
Copyright © 2011 Etkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2133. Sokak No:2/5 Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 312 286 80 80 - 286 84 48 | Faks: +90 312 285 72 30 // MERSİS: 0381042142200018
www.etkingayrimenkul.com.tr | etkin@etkingayrimenkul.com.tr